READY GO – תזמון התמודדות

ההשקעה בלמידת הטכניקות, רכישת המיומנויות והאימונים המפרכים- כולם למטרת השגת הניצחון המיוחל! כדי לנצח בתחרות הורדת ידיים, תידרש להוריד את כף יד המתחרה שלך, ולהגיע באמצעותה לגובה כרית הנגיעה. ההתמודדות מתחילה מיד כשהשופט קורא 'Ready...Go!', אך לכל שופט יש סגנון ייחודי-אישי לאופן ההכרזה המסמן את תחילת ההתמודדות. כל קריאה עשויה להישמע אחרת, ולכן אין אפשרות להתכונן לרגע המדויק של הקריאה. הבעיה מתחילה כאשר שופט קורא !'Ready...Go' אולם זה מתבצע במרווחי זמן לא קבועים, כלומר, עשויה לעבור שנייה בודדת עד מספר שניות ויותר מהשאלה 'Ready'? ועד הציווי !Go''. דרכים נפוצות לתזמן קריאת השופט: להביט אל השופט ולהמתין שיקרא Ready?...Go'!'. קריאה 'Ready...Go'! במרווחי זמן שונים. בעת קריאת השופט ''Ready, יש להגדיר זמן קבוע לשמיעת 'Go'. שיטות אימון נפוצות: אימון קריאת 'Ready...Go'! במרווחי זמן שונים למטרת אימון . התחלת התמודדות על ידי מתחרה…